Algemene voorwaarden voor verhuizen

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – De offerte
Artikel 4 – Verzekering inboedel
Artikel 5 – Verhuisprijs
Artikel 6 – De overeenkomst
Artikel 7 – Informatieplicht van de klant
Artikel 8 – Verplichtingen van de Residentie Verhuizingen
Artikel 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen
Artikel 10 – Douaneformaliteiten
Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen
Artikel 12 – Annuleren en Ontbinden
Artikel 13 – De betaling
Artikel 14 – Aansprakelijkheid van de Residentie Verhuizingen
Artikel 15 – Aansprakelijkheid van de klant
Artikel 16 – Schademelding
Artikel 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
Artikel 18 – Klachten
Artikel 19 – Toepasselijk recht
Artikel 20 – Citeertitel

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaand onder:

1. Klant: de opdrachtgever, en/of consument wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;
2. Consument: consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijf- of beroepsactiviteit;
3. Consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een consument;
4. de Residentie Verhuizingen: de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;
5. Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Residentie verhuizingen zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren het zij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;
6. Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
7. Verhuisdozen: dozen die aan klant ter beschikking zijn gesteld door de Residentie Verhuizingen tegen een huur- of koopprijs.
8. Inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier;
9. Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk;
10. Nieuwwaarde: het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen;
11. Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage;
12. Marktwaarde: het bedrag waarvoor een zaak kan worden verhandeld op de reguliere markt;
13. Meerwerk: de op later verzoek van de klant door de Residentie Verhuizingen te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen;
14. Minderwerk: bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan de Residentie Verhuizingen en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de Residentie Verhuizingen zullen worden verricht.

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:
– binnen een gebouw; of
– waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, danwel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
2. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeen gekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op:
– verhuizingen in opdracht van een bedrijf
– consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);
4. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor bewaarneming Verhuisgoederen in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte dan wel uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload op www.deresidentieverhuizingen.nl/voorwaarden

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
2. In de offerte worden in ieder geval vermeld:
– de door de Residentie Verhuizingen te verrichten werkzaamheden;
– de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);
– de wijze waarop de prijs wordt berekend (regie/aanneemsom)
– het moment en de wijze van betaling;
– dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een bedrag van minstens € 25.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden;
– voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing.
– dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt.
3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum

ARTIKEL 4 – VERZEKERING INBOEDEL

1. de Residentie Verhuizingen heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd voor een bedrag van minimaal € 25.000,00 tegen alle verliezen van en materiële schade van de inboedel.
2. Bij uitkering van de schade op grond van deze verzekering gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
– De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde, tenzij de goederen ouder zijn dan 1 jaar.
– Goederen ouder dan 1 jaar zullen worden afgehandeld op basis van de dagwaarde/reparatiewaarde.
– Reparatiewaarde zal nimmer meer bedragen dan de dagwaarde.
– Bij voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde geldt een uitkering op basis van marktwaarde. Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is vastgesteld.

ARTIKEL 5 – VERHUISPRIJS

1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:
– Een all-in prijs (methode aanneming van werk) waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd, met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid 6 van dit artikel, doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;
– Een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven.
2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de Residentie Verhuizingen, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
– Het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
– Het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
– Handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. de Residentie Verhuizingen mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
3. Na afloop van de werkzaamheden voortvloeiend uit de verhuisoverkomst vindt een definitieve nacalculatie van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden plaats en kunnen de volgende kosten in de verhuisprijs worden inbegrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffing, boetes en vergunningen,
grens- en douane kosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud
of de aflevering van de verhuisgoederen.
5. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Residentie Verhuizingen volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.
6. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen, heeft de Residentie Verhuizingen recht om een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand:
– Zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de Residentie Verhuizingen te accepteren;
– Indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;
– Zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Residentie Verhuizingen ter verhuizing ter beschikking stelt.

ARTIKEL 7 – INFORMATIEPLICHT VAN DE KLANT

1. De klant stelt de Residentie Verhuizingen ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van:
– Alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert; .
– Alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
– Alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens.
2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant de Residentie Verhuizingen tijdig in kennis van:
– Bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping);
– Andere zaken en omstandigheden die voor de Residentie Verhuizingen van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken stoep voor het huis op dag van verhuizing). Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat de Residentie Verhuizingen deze gegevens kent.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN DE RESIDENTIE VERHUIZINGEN

1. de Residentie Verhuizingen is verplicht:
– De verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
– Een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;
2. De verplichtingen van de Residentie Verhuizingen die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

ARTIKEL 9 – GEVAARLIJKE ZAKEN OF STOFFEN

1. Als de klant aan de Residentie Verhuizingen gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de Residentie Verhuizingen inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Residentie Verhuizingen de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
2. de Residentie Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet. Is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. de Residentie Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

ARTIKEL 10 – DOUANEFORMALITEITEN

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:
– de Residentie Verhuizingen dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
– De klant dient aan de Residentie Verhuizingen de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

ARTIKEL 11 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST BIJ HET VERHUIZEN

1. De klant mag de Residentie Verhuizingen verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de Residentie Verhuizingen uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Residentie Verhuizingen niet verstoren. De klant moet de Residentie Verhuizingen bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Residentie Verhuizingen voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als de Residentie Verhuizingen door onvoorziene omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
– nieuwe instructies vragen aan de klant, of
– als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

ARTIKEL 12 – ANNULEREN EN ONTBINDEN

1. De klant mag de overeenkomst zonder reden, zoals bedoeld in lid 2 en 3, te allen tijde annuleren. De klant is de Residentie Verhuizingen daarvoor wel een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is de Residentie Verhuizingen gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum is de Residentie Verhuizingen gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
2. De klant mag de verhuisovereenkomst ontbinden als hem bekend wordt dat de Residentie Verhuizingen de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met inachtneming van lid 4 van dit artikel aan de Residentie Verhuizingen worden meegedeeld.
3. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de Residentie Verhuizingen zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de verhuisovereenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
4. De ontbinding geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de wederpartij, de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na ontbinding van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.

Artikel 13 – DE BETALING

1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats á contant op het moment dat de Residentie Verhuizingen de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door de Residentie Verhuizingen.
2. Indien bij aanbieding van de factuur door de Residentie Verhuizingen blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. de Residentie Verhuizingen is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.
3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. de Residentie Verhuizingen zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Residentie Verhuizingen gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de klant worden afgeweken.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de Residentie Verhuizingen met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.
6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE RESIDENTIE VERHUIZINGEN

1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 8 op hem rustende verplichtingen is de Residentie Verhuizingen aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig de Residentie Verhuizingen niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk de Residentie Verhuizingen de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of verlies van verhuis goed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 2. In geval van vertragingsschade moet deze schade door de klant worden aangetoond.
2. de Residentie Verhuizingen kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
– De gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
– De gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant ter beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt;
– De gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;
– Enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade.
3. de Residentie Verhuizingen die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan één of meer van de volgende omstandigheden:
– Het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
– Het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;
– De keuze door de klant – hoewel de Residentie Verhuizingen hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
– De aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de Residentie Verhuizingen, indien hij conform artikel 7 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
– De aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Residentie Verhuizingen heeft overhandigd;
– Het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.
4. Wanneer de Residentie Verhuizingen bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 8 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van één of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegen bewijs.
5. de Residentie Verhuizingen is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
6. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de Residentie Verhuizingen gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.
7. de Residentie Verhuizingen is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 15 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Residentie Verhuizingen lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 7, 9 en 10 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de Residentie Verhuizingen indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 12 van kracht.
3. De klant zal de Residentie Verhuizingen op diens eerste verzoek vrijwaren in geval de Residentie Verhuizingen door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel − strafrechtelijke boetes daar onder begrepen − op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Residentie Verhuizingen diens ondergeschikten en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d..

Artikel 16 – SCHADEMELDING

1. Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze schriftelijk of elektronisch bij of dadelijk na de verhuizing aan de Residentie Verhuizingen te melden met bijbehorend beeldmateriaal. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren.
2. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan de Residentie Verhuizingen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Residentie Verhuizingen wordt geacht de verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.
3. Niet direct waarneembare schades dienen binnen twee dagen na de verhuizing bij de Residentie Verhuizingen schriftelijk of elektronisch te zijn gemeld met bijbehorend beeldmateriaal. Indien de Residentie Verhuizingen niet binnen zeven dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen – of geen foto’s van de schade heeft ontvangen-, wordt hij geacht de verhuizing zonder schade te hebben uitgevoerd en vervalt de mogelijkheid tot het instellen van een vordering van de klant.
4. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in lid 2 en 3 van dit artikel vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld.

Artikel 17 – SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de Residentie Verhuizingen verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op rustende verplichtingen (artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000,- per inboedel).
2. Indien de Residentie Verhuizingen in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.
3. Voor zover de Residentie Verhuizingen aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 8 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
– Bij totaal verlies of vermissing een vergoeding conform de voorwaarden genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden.
– Bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:
1 Een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;
2 Een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
3. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 125,- komt voor rekening van de klant. Voor schade aan de inboedel groter dan € 125,- kan de Residentie Verhuizingen voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, minus het eerder genoemde bedrag.                                                                            

4.Uitzondering op lid 4 zijn wasmachines die intern beschadigd raken door transport, in het geval geen transportbouten door de klant worden aangereikt, voorafgaand het transport. In zo’n geval erkent de Residentie Verhuizingen geen aansprakelijk voor interne schade aan de wasmachine en zal geen vergoeding worden toegewezen voor herstel of vervanging.                                                                                                                                               

5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en de Residentie Verhuizingen overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

Artikel 18 – KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Residentie Verhuizingen tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of behoren te ontdekken.
2. Klachten aangaande de werkzaamheden van de Residentie Verhuizingen dienen binnen 14 dagen na de verhuisdatum te worden gemeld.
3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.
4. Klachten kunnen enkel schriftelijk of elektronisch bij de Residentie Verhuizingen worden ingediend.

Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van de AVVV zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 20 – CITEERTITEL

Deze Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen kunnen worden aangehaald als AVVV 2021.